منوی دسته بندی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده در ده سال اخیر​
  • " پروژه ساماندهي و انجام مطالعات ترافيکي شهر شاهرود" کارفرما: شهرداری شاهرود
  • " پروژه انجام خدمات مهندسان مشاور ترافيک در سطح شهر زنجان (مشاور معين ترافيکي) " کارفرما:شهرداری زنجان
  • " پروژه انجام مطالعات ساماندهي، برنامه ريزي حمل و نقل، نياز سنجي، عارضه سنجي و بهبود ترافيک (مشاور معين) " کارفرما: شهرداري کرج
  • پروژه استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح منطقه10شهردای تهران" کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • " پروژه ارايه خدمات مشاوره ساماندهي تابلوهاي هدايت مسير در پهنه مرکزي شهر تهران" کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران
  • " پروژه جانمایی و طراحی و برآورد ایستگاه اتوبوس در خطوط منتخب اتوبوس رانی در شهر جدید هشتگرد" کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  • " پروژه استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح منطقه15شهردای تهران" کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • " پروژه استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح مناطق 9 و 10 شهرداری شهر تهران" کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران

رزومه کامل پروژه های حمل و نقل و ترافیک