آشنایی با زمینه های فعالیت ما

انجام خدمات مهندسی و مشاوره برنامه ریزی ترافیک، اصلاح هندسی تقاطعات، میادین و مسیرها شامل کلیه مراحل مطالعه، طراحی و اجرا، انجام کلیه خدمات مهندسی عمران و نقشه برداری شامل طراحی و اجرای سازه و طرح و اجرای مطالعات ساماندهی ترافیک و طرح های جامع ترافیکی. هدف گذاری این شرکت در مقوله حمل و نقل و ترافیک […]