پروژه  كنترل  لايروبي  و  هيدروگرافي  بندر  بابلسر  مازندران

  • كارفرما:  سازمان  شيلات

پروژه  كنترل  و  مونيتورينگ  لايروبي  بندر  نكا

  • كارفرما:  شركت  نفت  خزر