پروژه  تكثير  نقاط  پايه  GPS  لارستان  فارس

  • كارفرما:  شهرداري  لار

عمليات نقشه برداري شبکه داخلي روستاي بندوبست، ديمه سرخ، علي آباد و بازسازي شبکه‌هاي داخلي مورد نياز و خطوط انتقال روستاهاي ديمه سرخ و علي آباد شهرستان قيروکارزين

  • كارفرما:  شرکت آب و فاضلاب روستايي استان فارس