پروژه خدمات نقشه برداری در سطح استان زنجان

  • کارفرما: جهاد کشاورزی استان زنجان