پروژه نقشه برداری از میادین و تقاطعات منتخب شهر نیشابور

  • کارفرما: شهرداری نیشابور

پروژه  برداشت  كاداستر  شهر  نيشابور

  • كارفرما:  سازمان  ثبت  اسناد  و  املاك  خراسان  رضوي

پروژه  برداشت  كاداستر  شهر  جغتاي

  • كارفرما:  سازمان  ثبت  اسناد  و  املاك  خراسان  رضوي