پروژه  برداشت  كاداستر  شهري  قسمتهايي  از  شهر  خضري  و  دشت  بياض  و  تمامي  شهر  اسدآباد

  • كارفرما:  اداره  كل  ثبت  اسناد  و  املاك  استان  خراسان  جنوبي

پروژه  انجام  عمليات  نقشه‌برداري  كاداستر  شهر  قائن

  • كارفرما:  اداره  كل  ثبت  اسناد  و  املاك  استان  خراسان  جنوبي