پروژه پیاده نمودن وروپر گذاری حریم و بستر رودخانه ها و عسلها مسیلهای استان بوشهر

  • کارفرما: اداره کل امور آب استان بوشهر

پروژه نقشه برداری کانالهای آبیاری دشت دالکی

  • کارفرما: اداره کل امور آب استان بوشهر

پروژه  كنترل  لايروبي  و  هيدروگرافي  بندر  جلالي  بوشهر

  • كارفرما:  سازمان  شيلات

پروژه  كنترل  لايروبي  و  هيدروگرافي  بندر  بوشهر

  • كارفرما:  سازمان  شيلات

پروژه  هيدروگرافي  بندر  لاور،  بندر  ريگ،  بندر  برد  خون،  بندر  امام  حسن  و  جزيره  شمالي    بوشهر

  • كارفرما:  شركت  جهاد  تحقيقات

پروژه  انجام  خدمات  نقشه‌برداري  و  تهيه  نقشه  بلوكي  به  صورت  شهري  و  غيرشهري  در  بخشهاي  محدودي  از  شهر  بوشهر  و  برازجان  به  مقياس  ۱:۱۰۰۰

  • كارفرما:  سازمان  مسكن  و  شهرسازي  استان  بوشهر

عمليات نقشه برداري و رقومي نمودن نقشه هاي اجرايي و برطرف کردن اشکالات فني نقشه هاي اجرايي در سطح ۳۰۰۰۰ هکتار در حوزه هاي بوشکان- خون شهرستان دشتستان

  • کارفرما: اداره کل منابع طبیعی، آبخیزداری استان بوشهر بوشهر

طرح ساماندهي مالکيت و صدور سند اراضي (بوشهر)

  • كارفرما:  سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر

انجام خدمات نقشه برداري و تعيين تداخلات اراضي ملي با اراضي باغي و زراعي

  • کارفرما: سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر

عمليات نقشه برداري و رقومي نمودن نقشه‌هاي اجرايي

  • کارفرما: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر