• مطالعات جامع حمل و نقل ريلي

کارفرما: شركت مترا

  • انجام خدمات نظارت پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح به اراضي پشتيباني بندر رجايي

کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان- منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

  • مطالعات تکميلي تقاطع غيرهمسطح دسترسي به اراضي پشتيباني بندر رجايي

کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان- منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

  • مطالعات مسير دسترسي سواري زون اداري مجتمع بندري شهيد رجايي

کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان- منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

  • ارايه خدمات نظارت کارگاهي و عاليه پروژه احداث مسير دسترسي سواري زون اداري مجتمع بندري شهيد رجايي

کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان- منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي