انجام امور مميزي ايمني راه‌هاي شرياني استان فارس

  • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان فارس

مطالعات تدقيق سرعت منطقه اي و ارايه طرح اصلاحي در محور شيراز – سه راهي خشت به طول ۱۰۰ کيلومتر

  • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان فارس