پروژه مطالعه دسترسي‌هاي تقاطع غيرهمسطح فردوسي و راه آهن و طرح تابلوهاي راهنماي مسير در معابر مهم شهر نيشابور

  • كارفرما: شهرداري نيشابور

پروژه مطالعات طراحي و اصلاح هندسي و ترافيكي ۷/۲ كيلومتر از كمربندي شرق شهر سبزوار

  • كارفرما: شهرداري سبزوار

پروژه مطالعات و تهیه نقشه‌های اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان امام رضا (ع)

  • کارفرما: شهرداری نیشابور

نظارت بر احداث پل تقاطع غیرهمسطح میدان امام رضا (ع)

  • كارفرما:شهرداری نیشابور

مطالعات تقاطع همسطح و غير همسطح ميدان سربداران

  • کارفرما: شهرداری سبزوار

نظارت بر مرحله دوم احداث پل تقاطع غير همسطح ميدان امام رضا (ع)

  • کارفرما: شهرداري نيشابور

طراحي پل فلزي تقاطع غير همسطح امام رضا (ع)

  • کارفرما: شهرداري نيشابور