مطالعه تشخيصي و ارائه طرح ارتقاي ايمني نقاط پر تصادف و داراي تصادف راه‌هاي برون شهري استان‌هاي آذربايجان شرقي, آذربايجان غربي و اردبيل

  • کارفرما: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي