پروژه مطالعات تسهيل و ساماندهي ترافيك حمل و نقل ريلي و جاده‌اي منطقه ويژه شهيد رجايي

  • كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

پروژه مطالعات مرحله دوم ساماندهي تقاطعات همسطح پل اول و دوم و ارائه طرح اجرايي دوربرگردان مجتمع بندري شهيد رجايي

  • كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

پروژه مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهر بندرعباس

  • كارفرما: شهرداري بندرعباس

پروژه انجام خدمات بازنگری بهبود سیستم حمل و نقل همگانی شهر بندرعباس

  • کارفرما: شهرداری بندرعباس