ساماندهي و انجام مطالعات ترافيکي شهر شاهرود

  • کارفرما: شهرداری شاهرود