پروژه مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهر نيشابور

  • كارفرما: شهرداري نيشابور

پروژه مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهر قوچان

  • كارفرما: شهرداري قوچان

پروژه مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر کاشمر

  • کارفرما: شهرداری کاشمر

پروژه مطالعات طراحي و اصلاح هندسي برخي از تقاطعات شهر سبزوار

  • كارفرما: شهرداري سبزوار

مطالعات تقاطع همسطح و غيرهمسطح ميدان سربداران شهر سبزوار

  • كارفرما:شهرداری سبزوار

نقشه برداري و طراحي مسير پارک نشاط حد فاصل ميدان دفاع مقدس تا پل غيرهمسطح و از پل مزبور تا ميدان داخل سايت پارک نشاط به طول تقريبي ۱۰۰۰ متر

  • كارفرما:شهرداری قوچان