پروژه مطالعات اصلاح هندسي ميادين  شهر بجنورد

  • كارفرما: شهرداري بجنورد