پروژه انجام خدمات مطالعات و نقشه‌برداری و طراحی هندسی در سطح مناطق ۶ و ۷ و سطح شهر

  • کارفرما: شهرداری کرج

مطالعات جامع ترافيکي شهر گرمدره و مطالعه تهيه راه دسترسي گرمدره بالا به بلوار امير کبير

  • کارفرما: شهرداري گرمدره