• ” پروژه مطالعات فاز ۱ و ۲ تقاطع غیرهمسطح ورودی بندر شهید رجایی”

كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

  • “پروژه نظارت عاليه و مقيم بر اجراي پروژه خط‌كشي، تهيه و نصب تابلوهاي جهت‌نما، اخباري و انتظامي و نصب چشم‌گربه‌اي و گلميخ در بندر شهيد رجايي”

كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

  • ” مطالعات اطاله پل غیرهمسطح دوم بندر جهت اتصال حوضچه‌های ۲و ۳ به اراضی پشتیبانی “

كارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

  • “ارايه خدمات نظارت کارگاهي و عاليه پروژه احداث مسير دسترسي سواري زون اداري مجتمع بندري شهيد رجايي”

کارفرما: اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان-منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

  • “مطالعات تکميلي تقاطع غير همسطح دسترسي به اراضي پشتيباني بندر شهيد رجايي”

کارفرما: اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان-منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

  • “انجام خدمات نظارت پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح به اراضي پشتيباني بندر رجايي”

کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان- منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

  • ” انجام مطالعات مسیر دسترسی سواری به زون اداری بندر شهید رجایی “

كارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

  • “پروژه مطالعات مرحله دوم ساماندهي تقاطعات همسطح پل اول و دوم و ارائه طرح اجرايي دوربرگردان مجتمع بندري شهيد رجايي”

كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

  • “پروژه مطالعات تسهيل و ساماندهي ترافيك حمل و نقل ريلي و جاده‌اي منطقه ويژه شهيد رجايي”

كارفرما: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان