• “پروژه مطالعات مرحله اول و دوم اجرای طرح ترافیکی بندر امیرآباد”

کارفرما: اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد